Doktor Hizmet Yükümlüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Doktor Hizmet Yükümlüleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Dernek Tüzüğü

DOKTOR HİZMET YÜKÜMLÜLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1. DERNEĞİN ADI:

Derneğin adı, ‘Doktor Hizmet Yükümlüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ dir. Kısaltması ‘DHYDER’ dir. Derneğin logosu genel kurul tarafından oy birliği ile belirlenecektir.

 MADDE 2. DERNEĞİN MERKEZİ:

Dernek merkezi Erzurum ili Palandöken ilçesindedir. Şubesi açılmayacaktır. Gerekli hallerde temsilcilikler açılması yönetim kurulunun yetkisindedir.

MADDE 3. DERNEĞİN AMACI:

Dernek, tıp doktorları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı artırmak, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenlemek, hekimlik mesleğini icra ederken birey odaklı destek sağlamak amacıyla kurulmaktadır. Dernek, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Dernek, yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda, sosyal, bilimsel ve eğitim alanlarında çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Faaliyetlerinde kamu yararına olma önceliği vardır. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, bilimsel esaslar dâhilinde çalışmalarını yapar.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, internet sitesi, çevrimiçi uygulama gibi gerek fiziki gerekse online yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16- Hekimler arasında sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif, sanatsal, eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile uygulanmasına destek olmak.

17- Dernek amaçlarından bir tanesi de üyeler arasında, dostluk, arkadaşlık, karşılıklı sevgi ve saygıyı etkinleştirici ve güçlendirici faaliyetlerde bulunmak, Hekimlerin etik kurallara saygı göstermesini sağlamaktır.

18- Hekimler ile yakın zamanda hekim olacak öğrencilerin ile ilişkilerini arttırmak ve geliştirmek. Üniversitede okuyan öğrencilere burs vermek, kariyerlerinin oluşum ve gelişimine katkıda bulunmak, staj imkânları sağlamak ve DHY bitiminde iş bulmada destek olmak.

19- DHY ile atanması yapılan kişilerin yaşadığı zorluklarda yardımcı ve destek olmak; ilgili kişilere maddi ve manevi destekte bulunmak. Bu amaca uygun olarak üniversite yönetimleri ve eğitim kurumları ile ortak projeler geliştirmek, yönetim kurulu tarafından öncesinde belirlenen yerlerde bilgi ve tecrübeyi arttırıcı eğitimler düzenlemek, kurs vermek, literatüre uygun online ve yüz yüze eğitimler düzenlemek.

20- DHY ile atanmış olan kişilere yaşadığı zorluklara karşı maddi ve manevi destek olmak, sorun odaklı çözümler sağlamak, mesleği uygulamasında yönetim kurul ve görevlendirilen üyeler tarafından mesleki eğitimler düzenlemek, literatüre uygun bilgileri paylaşmak ve mesleğin daha kolay ve doğru yapılabilmesi için birey odaklı destek sağlamak.

21- DHY’li olup mesleki hayatıyla ilgili zorluklar yaşayan kişilere gerek hukuksal gerek manevi destek sağlamak; mobing, şiddet, malpraktis gibi durumlarda bireylere hukuksal ve maddi manevi destek sağlamaya öncülük etmek; ilgili hizmetlerin sağlanmasına aracılık etmek.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal, yardımlaşma, dayanışma ve mesleki gelişim alanlarında yurt içinde faaliyet gösterir.

Temsilcilik Açma

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

MADDE 4. DERNEK TARAFINDAN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

4.1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  DHY’li çalışanların daha huzurlu ve daha bilgili çalışabilmeleri için hizmet projelerini oluşturmak ve uygulamak.

4.2.  Tıbbi literatüre uygun ve konunun uzmanı olan kişiler tarafından tıbbi kitaplar oluşturmak, bunları dernek bütçesine katkı sağlamak amacıyla bastırmak, dağıtmak, satmak. Bu ürünlerde yönetim kurulu onayı ile dernek logosunu kullanmak, bu amaca uygun mağaza, sanal mağaza ve internet sitesi açmak, işletmek veya işlettirmek.

 4.3. Tıp fakültesi öğrencilerine, öğrenci kulüplerine verilmek üzere muhtelif kuruluşlardan burslar ve mali kaynaklar sağlamak ve bu kaynaklar ile öğrenci proje ve faaliyetlerini desteklemek.

4.4. Dernek olarak, özel sağlık kuruluşlarında doktor ve yardımcı sağlık personeli eksikliğini gidermek için çalışmalarda bulunmak, istihdama yönelik eğitim ve öğretim yapılması için kuruluşlarla işbirliği yapmak.

4.5. Ulusal ve Uluslararası alanda amaçları doğrultusundaki hak ve menfaatleri için hukuksal girişimlerde bulunmak veya taraf olmak.

4.6. Bankalarla gerekli anlaşmaları yaparak DHY’li çalışanlara ve dernek üyelerine özel kredi kartı çıkartmak ve benzeri uygulamalar ile derneğe ek gelir sağlamak.

MADDE 5. DERNEĞİN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

Dernek amaçlarına ulaşmak için, Kanuni müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir veya ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil veya sarfa derneğin mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, derneğin amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, derneğin amacına benzer faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmaya, vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için gerektiğinde onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı, gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya derneğin mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kâr hisselerini sarfa, Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır veya taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya muteber banka kefaletlerini kabule; dernek, amaçlarını gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin veya ipotek etmeyi ve sair teminat iradesine; Velhasıl Derneğin amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, izinli ve yetkilidir.

İKİNCİ BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 MADDE 6. ÜYELİK KOŞULLARI :

6.1. Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan sağlık ile ilişkili herhangi bir fakülte veya bölümünden mezun (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

6.2. Onursal üyeler için sağlık bölümü mezunu olma şartı aranmaz.

MADDE 7. ÜYELİK TÜRLERİ :

Derneğin üyelik türleri ile üyelerin hak ve hükümlülükleri şunlardır:

7.1. ASIL ÜYE: Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır.

7.2. ONURSAL ÜYE: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek için, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, ya da bulunabilecek, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler, iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile onursal üye yapılabilir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler. En az 10 yıllık Asıl üyelerden aidat borcu olmayan veya 65 yaşını dolduranlar onursal üyeliğe geçerler, seçme ve seçilme hakları devam eder, aidat ödeme zorunluluğu kalkar.

MADDE 8. ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir :

8.1. Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini belirten üyelik başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak ve ilk yıl aidatını ödeyerek, belirtilen diğer evraklar ile birlikte Dernek Başkanlığına iletirler.

8.2. Dernek Yönetim Kurulu, Derneğe geliş tarihinden başlamak üzere 30 gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

8.3. Üyelik yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

8.4. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararına karşı, Genel Kurula itirazda bulunulabilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

MADDE 9. ÜYELİKTEN ÇIKMA :

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma başvurusu ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatlarını ödemek zorundadır.

MADDE 10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ :   

10.1. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde asıl veya onursal üyelikten çıkarılma kararı Dernek Yönetim Kurulunca alınır, *Derneklere üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, *Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulunmak, *Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, verilen görevlerden sürekli kaçınmak, Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek.

10.2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

10.3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

10.4. Ölen üyenin dışında, ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DERNEĞİN ORGANLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 11. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

11.1. Dernek Genel Kurulu

11.2. Dernek Yönetim Kurulu

11.3. Dernek Denetleme Kurulu

MADDE 12. DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ:

12.1.Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul bu tüzükte belli edilen zamanda olağan toplanır.

12.2. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Eylül ayı içeresinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

12.3. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

12.4. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.         

MADDE 13. GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ :

13.1.Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

13.2. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

13.3. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14. TOPLANTI USULÜ :

14.1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği, ilanda belirtilecek tarih, saat ve yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

14.2. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

14.3. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

14.4 Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

14.5. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

14.6. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazır olan listesindeki isimlerinin karşısını imzalamaları şarttır.

14.7. Genel Kurulda yalnız gündemdeki madde görüşülür, Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

14.8. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

14.9.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 15. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

15.1. Dernek organlarını seçmek.

15.2. Dernek tüzüğünü değiştirmek.

15.3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşmek, yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek.

15.4.Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşmek aynen veya değiştirilerek kabul etmek.

15.5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malları satın almak, satmak, ipotek ettirmek veya ipoteği çözdürmek, malların devredilmesi ve bağışlanması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

15.6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak.

15.7. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını tespit etmek.

15.8. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik, federasyon v.b kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak veya bu kuruluşlardan ayrılmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek.

15.9. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

15.10. Derneği fesih etmek.

15.11. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

15.12. Yönetim kurulunun diğer önerilerini incelenip karara bağlamak.

 15.13. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek. Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında itiraz halinde son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

MADDE 16. GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USULLERİ:

16.1.Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Genel kurul tarihine kadar olan üyelik ödentilerini ödememiş üyeler, genel kurulda oy kullanamaz.

16.2. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile belirlenir. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması yoluyla toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık sayımı yapılan oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

16.3. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

16.4. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL :

Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen kurallar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1. Üyelerin beşte birinin yazılı ve imzalı başvurusu halinde,

17.2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararla,

17.3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararıyla

17.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18. DERNEK ORGANLARINA ADAY OLABİLME KURAL VE YÖNTEMLERİ:

Derneğin organlara aday olmak isteyenler tek tek ya da liste halinde aday olabilirler. Seçimi yapılan organın üye sayısına göre, oylama sonucu en çok oy alan adaydan ya da listeden başlayarak asıl ve yedek üyeler belirlenir.

MADDE 19. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

19.1. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yedeklerle birlikte 10 (on) üyenin en az ön lisans mezunundan oluşması gerekmektedir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

19.2. Yönetim Kurulunun başkanı Dernek başkanıdır. Yönetim Kurulu tarafından asıl üyeler arasından ilk toplantıda oylamayla seçilir. Başkan derneği temsil eder. Başkan bulunmadığı zaman 1. Başkan vekili, o da bulunmazsa 2. Başkan vekili başkanlığı yürütür. Gerektiğinde Dernek adına yazılı ya da sözlü demeç verir ya da açıklama yapar.

19.3. Görev süresi üç yıldır. Asıl üyelerde boşalma olduğunda sıradaki yedek üyelerin altı gün içinde göreve çağrılması zorunludur.

19.4. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

19.5. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

19.6. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 20. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

20.1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, belirleyeceği yöntemle bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. İlk toplantıya Yönetim Kurulunun ilk tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış kişisi başkanlık eder.

20.2. Başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Genel sekreterin esas görevleri; Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak ve kararlarını uygulamak, Derneğin ofis hizmetlerinin yapılmasını sağlamaktır. Sayman Derneğin mali konulardaki yetkilisidir.

20.3. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az yılda bir kez, Dernek merkezinde önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

20.4. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

20.5. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen üye, çekilmiş sayılır.

MADDE 21. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Dernek tarafından sürdürülecek çalışma konularının gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

21.1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

21.2. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda karar vermek.

21.3. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak.

21.4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.

21.5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasına veya çalışma kurulları ile proje grupları oluşturulmasına olanak ve izin vermek, bunlar için fon oluşturmak.

21.6.Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak.

21.7. Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak.

21.8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

 21.9. Genel kurulun her biri için özel olarak verdiği yetki ile taşınır, taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.

21.10.Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

21.11.Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, iç ve dış kaynaklı fonlardan yararlanmak üzere projeler üretmek, proje ortaklıkları kurmak veya mevcut projelere katılmak.

 21.12.Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin üyelikten çıkarması kararlarına itirazları Genel Kurula sunmak.

21.13. Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

21.14. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

21.15. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

21.16. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

21.17. Dernek adına basına, kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak.

21.18. Yönetim kurulu, tüzükte aksi söylenmeyen her konuda dernekler kanunu ve yönetmeliğine aykırı olmamak şartı ile karar vermeye yetkilidir.

MADDE 22. DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ :

22.1. Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Görev süresi üç yıldır.

 22.2. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

İç denetim:

22.3. Dernek’te genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 MADDE 23. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

23.1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

23.2. Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula sunar.

23.3. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırması için Yönetim Kuruluna başvurur, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hâkimliğine başvurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE:

Dernek’in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel Kurul’a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul’un yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

MADDE 25. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

25.1. ÜYE ÖDENTİLERİ: Üyelerden giriş ödentisi ve yıllık aidat alınır. Üyelerden giriş ödentisi olarak 100 TL, aylık olarak ta 25 TL aidat alınır Bunların miktarlarını belirlemeye ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu konuda aldığı kararı üyelere duyurur.

25.2. BAĞIŞLAR: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

25.3. İKTİSADİ İŞLETME GELİRLERİ:

a. Dernek tarafından düzenlenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser spor yarışması, konferans ve mesleki eğitim ve kurslar ile benzeri faaliyetler ile dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler.

b. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla kurduğu iktisadi işletme ve ortaklıkların giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

c. Satılacak ya da dağıtılacak dergi, bülten, v. b. her türlü yayına alınacak reklamların gelirleri.

d. Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.

e. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler. Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

f. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

g. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h. Faiz v.b diğer gelirler.

MADDE 26. DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri :

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 27. TUTULACAK DEFTERLER :

Dernekte, aşağıda belirtilen defterler iki ayrı esasa göre tutulur.

A ) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B ) Bilanço esasına göre tutulacak defterler ve uyulacak esaslar:

1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE 28. DEFTER TUTMA ESASLARI:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

MADDE 29. DEFTERLERİN TASDİKİ:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler(Büyük Defter hariç),  kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 30. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ :

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 31. GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Genel kurul sonuç bildirimine;

31.1. Divan başkanı, başkan yardımcıları ve genel sekreter tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

31.2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE 32. BEYANNAME VERİLMESİ:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 33. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 34. YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ: Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’ de belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 35. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN PROJELERİN BİLDİRİMİ : Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

MADDE 36. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

36.1. Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” doldurularak,

36.2. Genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurularak,

36.3. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 37. DERNEĞİN FESHİNİN BİLDİRİMİ:

Derneğin fesih kararı, kararın alındığı Genel Kurulun yapıldığı tarihten sonra yedi gün içinde, Yönetim Kurulu tarafından, bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 38. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 39. DERNEĞİN YAYINLARI :

Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren konularda, ilgili kanunlara uymak koşuluyla dergi, afiş, broşür, reklam v.b. yoluyla üyelerini ve toplumu aydınlatıcı yayınlar yapar.

MADDE 40. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ :

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 41. DERNEĞİN FESHİ :

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 42. DERNEĞİN MALLARININ TASFİYESİ :

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Doktor Hizmet Yükümlüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, derneğin amacına en yakın olduğu tespit edilen başka bir derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 43. HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu tüzük 43 (kırk üç) maddeden ibarettir

               Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :         Görev Unvanı              :

Emre ŞENGÜN                             Başkan

Abdullah Osman KOÇAK           Başkan Yardımcısı

Bahar KESKİN ÇELİK                  Sekreter

Erol LALOĞLU                            Sayman

Hatice Kübra TAŞÇI                     Üye

Bu tüzük 43 (kırk üç) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.